آزمایش بررسی خواص مختلف فیبر نوری

هدف آزمایش

بررسی خواص فیبرهای نوری

 
وسایل آزمایش 

مجموعه آزمایش بررسی خواص مختلف فیبر نوری