آزمایش شکست نور

هدف آزمایش

1.بررسی قوانین شكست وتعیین ضریب شكست اجسام
2.بررسی همگرا و واگرا کردن مقاطع اپتیکی استوانه ای
3.بررسی نحوه شکست نور در منشورها

 
وسایل آزمایش 

دیسک هارتل مدرج، چراغ رویتربا منبع تغذیه، تیغ نیمدایره شفاف و مقاطع مختلف اپتیکی ، ریل اپتیکی و پایه های نگهدارنده اپتیکی