آزمایش دو شکاف یانگ با منبع نور تک رنگ

هدف آزمایش

1. بررسی اثرات موجی نور
2. محاسبه طول موج منبع نور
3.   محاسبه فاصله دو شکاف

 
وسایل آزمایش 

مجموعه دوشکاف با فواصل مختلف، لامپ سدیم با منع تغذیه، شکاف متغییر ، ریل اپتیکی، لغزنده ریل اپتیکی، متر 3متری، میکروسکوپ مکانیکی