آزمایش تداخل سنج فابری پرو

هدف آزمایش

1.آشنایی با تداخل سنج فابری پرو و مشاهده تداخل امواج نوری
2.مدرج کردن تداخل سنج
3. اندازه گیری طول موج مجهول

 
وسایل آزمایش 

تداخل سنج فابری پرو ، لامپ سدیم با منبع تغذیه،جک آزمایشگاهی