آزمایش تداخل سنج مایکلسن

هدف آزمایش

1. آشنایی با تداخل سنج مایکلسون
2. مشاهده تداخل امواج نوری
3. مدرج کردن تداخل سنج
4. اندازه گیری طول موج مجهول

 
وسایل آزمایش 

تداخل سنج مایکلسن ، لامپ سدیم با منبع تغذیه،جک آزمایشگاهی