آزمایش دو شکاف یانگ با لیزر

هدف آزمایش

1.  بررسی اثرات موجی نور
2 محاسبه طول موج لیزر
3.  محاسبه فاصله دو شکاف

 
وسایل آزمایش 

مجموعه دوشکاف با فواصل مختلف، لیزر هلیم نئون، ریل اپتیکی، لغزنده ریل اپتیکی، جک آزمایشگاهی، متر 3متری، میکروسکوپ مکانیکی