آزمایش طیف سنجی

هدف آزمایش

1.اندازه گیری ضریب شکست منشور
2. اندازه گیری طول موج های خطی سدیم
3.رسم منحنی پاشندگی منشور و محاسبه ضرایب کوشی
4. محاسبه توان جداکنندگی منشور با استفاده از منحنی پاشندگی

 
وسایل آزمایش 

اسپکترومتر منشوری ، منشور، لامپ سدیم با منبع تغذیه، جک آزمایشگاهی