آزمایش آینه لوید

هدف آزمایش

1.  بررسی پدیده تداخل نور بوسیله آینه لوید
2. اندازه گیری طول موج نور
3. بررسی اثرات موجی نور

 
وسایل آزمایش 

آینه لوید، لامپ سدیم با منبع تغذیه، شکاف متغییر ،ریل اپتیکی، لغزنده ریل اپتیکی، متر 3متری، میکروسکوپ مکانیکی