آزمایش مشاهده تفرق فرانهوفر از تک شکاف

هدف آزمایش

اندازه گیری توزیع شدت در تفرق فرانهوفر از تک تکاف

 
وسایل آزمایش 

پک شکاف تفرقی، لوکس متر، شکاف متغییر، سیستم حرکت عرضی، پرتو گستر، لیزر نیمه هادی، ریل اپتیکی ، لغزنده اپتیکی