آزمایش تفرق با توری پراش

هدف آزمایش

1.  اندازه گیری فواصل توری پراش
2. تعیین طول موج نور

 
وسایل آزمایش 

اسپکترومتر ، پک توریهای پراش، لامپ جیوه با منبع تغذیه، لامپ سدیم با منبع تغذیه، جک آزمایشگاهی