آزمایش پلاریمتری

هدف آزمایش

اندازه گیری میزان چرخش پلاریتی نور عبوری از محیط دی الکتریک

 
وسایل آزمایش 

پلاریمتر