آزمایش بررسی قطبش نور (قانون مالوس)

هدف آزمایش

1.مطالعه نور قطبی و بررسی قانون مالوس
2. مطالعه خواص تیغه های ربع موج و نیم موج
3.  مطالعه پدیده فتو الاسیسیته

 
وسایل آزمایش 

لوکس متر ، شکاف متغییر، پلاریزور، آنالیزور، تیغه ربع موج،عدسی کانونی کننده، پرتو افکن،ریل اپتیکی، لغزنده اپتیکی