آزمایش بررسی خواص نور پلاریزه

هدف آزمایش

بررسی خواص پلاریزاسیون دی الکتریکها و محیط های شفاف

 
وسایل آزمایش 

مجموعه آزمایش بررسی خواص نور پلاریزه