آزمایش آینه های کروی

هدف آزمایش

1. بررسی خواص آینه های كروی
2. محاسبه فاصله كانونی آینه های محدب ومقعر

 
وسایل آزمایش 

آینه های کروی مقعر و محدب، صفحه مات اپتیکی، ریل مدرج اپتیکی،4عدد پایه نگهدارنده اپتیکی