دستگاه تولید نانوذرات فلزی به روش اسپارک

هدف آزمایش

1.تولید نانو ذرات فلزی به روش تخلیه الکتریکی در مایع
2. تولید نانوذراتی با ابعاد بسیار ریزکمتر از 10نانومتر
3. بررسی پارامترهای موثر در تولید نانوذرات
4. آشنایی با نحوه تولید نانو ذرات به روش اسپارک

 
مشخصات فنی دستگاه

1.قابلیت تغییر ولتاژ اسپارک از 0تا30ولت بصورت پیوسته
2.قابلیت تغییر انرژی پالس از0 تا5ژول
3-قابلیت استفاده از الکترودهای فلزی با قطر بین 0.5تا3میلیمتر
4-قابلیت تنظیم فاصله جرقه با دقت 0.02میلیمتر
5-قابلیت اندازه گیری پهنای پالس جرقه تا 4 نانوثانیه
6-قابلیت تغییر فاصله بین پالسهای جرقه از 0.1 تا 10هرتز