آزمایش فرانک هرتز آرگون

هدف آزمایش

1-مطالعه کوانتومی بودن ترازهای انرژی در اتم
2-اندازه گیری انرژی الکترون در اولین تراز انرژی اتم آرگون

 
وسایل آزمایش 

مجموعه تجهیزات آزمایش فرانک هرتز