آزمایش میلیکان

هدف آزمایش

1-نشان دادن طبیعت ذره ای بار الکتریکی
2- اندازه گیری مقدار بار پایه

 
وسایل آزمایش 

دستگاه میلیکان