آزمایش رزونانس هستهNMR

هدف آزمایش

1- بررسی و مشاهده اسپین هسته اتم
2-مشخص نمودن عدد کوانتومی اسپین هسته اتم
3-آشنایی با نحوه طیف سنجی رزونانس اسپین هسته اتمNMR

 
وسایل آزمایش 

مجموعه تجهیزات آزمایش رزونانس هستهNMR