آزمایش تامسون تعیین نسبت بار به جرم الکترون(em)

هدف آزمایش

1-بررسی اثر میدان الکتریکی بر بار الکترون
2-بررسی اثر میدان مغناطیسی بر بار الکترون
3- تعیین نسبت بار الکترون به جرم آن

 
وسایل آزمایش 

دستگاه تعیین نسبت بار الکترون به جرم آن