آزمایش نمایش اشعه ایکس

هدف آزمایش

1-آشنایی با نحوه تولید اشعه ایکس
2- اندازه گیری عمق نفوذ پرتوهای اشعه ایکس
3- بررسی بستگی توان ورودی به میزان طول موج اشعه ایکس

 
وسایل آزمایش 

دستگاه اشعه ایکس