آزمایش پدیده زیمن

هدف آزمایش

1- بررسی ومشاهده پدیده عادی اثر زیمن
2- تعیین ثابت e/mبا استفاده از شکافتگی خطوط انرژی در میدان مغناطیسی

 
وسایل آزمایش 

مجموعه وسایل بررسی آزمایش پدیده زیمن