آزمایش اثر فوتو الکتریک و ثابت پلانک

هدف آزمایش

بررسی اثر فوتو الکتریک و ثابت پلانک

 
وسایل آزمایش 

مجموعه دستگاه و تجهیزات آزمايش اثر فوتو الکتريک و ثابت پلانک