آزمایش اثر هال

هدف آزمایش

1- مشخص کردن علامت حاملهای بار الکتریکی در رسانا
2- بدست آوردن ولتاژ هال در دو فلز مختلف
3- محاسبه چگالی تعداد حاملهای بار برحجم رسانا

 
وسایل آزمایش 

مجموعه دستگاه آزمایش اثر هال