آزمایش اندازه گیری ثابت ریدبرگ

هدف آزمایش

1-بررسی تفکیک انرژی ترازهای مختلف توسط توری پراش
2-بررسی خطوط طیف انرژی در گازهای مختلف
3-بررسی خطوط گسیل و جذب در "ازهای مختلف

 
وسایل آزمایش 

توری پراش ،اسپکترومتر،لامپهای کسلر،منبع تغذیه لامپ کسلر