آزمایش بررسی تشدید اسپین الکترون(ESR)

هدف آزمایش

1-بررسی وجود اسین الکترون
2-مشاهده شکافتگی انرژی ناشی از اسپین الکترون در میدان مغناطیسی
3-بررسی رزونانس اسپین الکترون در میدان مغناطیسی

 
وسایل آزمایش 

مجموعه دستگاه تشدید اسپین الکترون