آزمایش تابش جسم سیاه

هدف آزمایش

1-بررسی قانون تابش جسم سیاه و قانون استفان بولتزمن
2-بررسی بستگی توان تابشی جسم سیاه به دما
3-مطالعه آهنگ سرمایشی جسم

 
وسایل آزمایش 

مجموعه دستگاه تابش جسم سیاه با متعلقات