آزمایش اندازه گیری چگالی اجسام

هدف آزمایش

1. آشنایی با روشهای اندازه گیری حجم اجسام منظم و نامنظم
2.بررسی روشهای دقیق در اندازه گیری چگالی اجسام منظم و نامنظم

 
وسایل آزمایش 

ترازو یک کفه ای سه اهرمی ، کولیس، ریزسنج، استوانه مدرج، مجموعه اجسام اندازه گیری باجعبه