آزمایش اورستد

هدف آزمایش

نمایش خطوط میدان مغناطیسی سیم حامل جریان

 
وسایل آزمایش 

دستگاه نمایش خطوط میدان مغناطیسی سیم حامل جریان،براده پاش ، ، عقربه مغناطیسی 1/5سانتی،2 عدد سیم رابط موزی