آزمایش ترازوی اورستدد

هدف آزمایش

1. اندازه گیری نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
2. محاسبه میدان مغناطیسی و تحقیق قانون آمپر

 
وسایل آزمایش 

ترازوی اورستد ،منبع تغذیه DC، چهارعدد سیم رابط موزی