آزمایش مدارهای بررسی جریانهای متناوب

هدف آزمایش

1. اندازه گیری ولتاژهای ورودی و خروجی مدارهای R-R ،R-C، R-L، R-L-C 2. اندازه گیری اختلاف فاز ولتاژهای ورودی و خروجی مدارهای R-R ،R-C، R-L، R-L-C
3. بررسی اثر خازنی و خود القایی مدارها در فركانسهای مختلف
4. اندازه‌گیری مقدار ظرفیت خازن و خود القایی مدارها

 
وسایل آزمایش 

بردهای R-R ،R-C، R-L، R-L-C و4عدد سیم رابط موزی(بدون اسلوسکوپ و فانکشن ژنراتور و مولتی متر دیجیتال)