آزمایش ترانسفورماتور الکتریکی

هدف آزمایش

1.مطالعه اصول فیزیكی ترانسفورماتور الكتریكی
2.محاسبه ضرایب تبدیل ترانسفورماتور الکتریکی

 
وسایل آزمایش 

ترانسفورماتوربا سیم پیچ اولیه وثانویه و5دور مختلف ،منبع تغذیه متغییرAC با 7 خروجی ولتاژ ،4 عدد سیم رابط موزی، مقاومت بار جعبه ای10 وات