آزمایش قانون القای فاراده

هدف آزمایش

1. تحقیق قانون القای فاراده
2. بررسی اصول القای الكترومغناطیسی

 
وسایل آزمایش 

بردهای 1و2 پیچه فاراده،منبع تغذیه متغییرAC-DC راه انداز مدار، 4عدد سیم رابط موزی،میکرو آمپرمتردیجیتال ،آهنربای تیغه ای