آزمایش بررسی اثر میدان مغناطیسی برسیم حامل جریان

هدف آزمایش

نمایش نیروی وارد بر سیم حامل جریان

 
وسایل آزمایش 

دستگاه بررسی اثرمیدان ،منبع تغذیه متغییرDC راه انداز ،2عدد سیم رابط موزی