آزمایش پل وتستون

هدف آزمایش

1. آشنایی با پل وتستون
2.اندازه‌گیری مقاومت مجهول

 
وسایل آزمایش 

برد پل وتستون-2 عدد جعبه مقاومت مجهول -2 عدد جعبه مقاومت معلوم – مجموعه سیم رابط دو سر فیش رابط دار -جعبه مقاومت سلکتوری9999اهمی –گالوانومتر رومیزی