آزمایش شارژ و دشارژ خازن

هدف آزمایش

1.بررسی نمودارهای شارژ و دشارژ خازنها و تغییرات ولتاژ دو سر خازن نسبت به زمان
2.اندازه گیری ظرفیت خازن از نمودار نیمه لگاریتمی دشارژ خازن

 
وسایل آزمایش 

برد آزمایش شارژ خازن،برد آزمایش دشارژ خازن، منبع تغذیه 0-30 ولت مستقیم،4عدد سیم رابط،مولتی متر دیجیتال،کرنومتر دیجیتال