آزمایش پل تار

هدف آزمایش

1. آشنایی با پل تار
2.اندازه‌گیری مقاومت مجهول

 
وسایل آزمایش 

پل تار یک متری باورنیه،2عددجعبه مقاومت مجهول،2عدد جعبه مقاومت معلوم ، مجموعه سیم رابط دوسر فیش رابط دار،گالوانومتر رومیزyی