آزمایش ساخت آمپرمتر و ولتمتر توسط گالوانومتر

هدف آزمایش

1.آشنایی با ساختمان درونی گالوانومتر و طرز كار آن
2.آشنایی با ساختمان درونی ولتمتر و طریقه ساخت آن
3.آشنایی با ساختمان درونی آمپرمتر و طریقه ساخت آن

 
وسایل آزمایش 

مولتی متر دیجیتال، منبع تغذیه5/1-3ولت،جعبه مقاومت متغییر سلکتوری ، 5عدد سیم رابط، گالوانومتر رومیزی،3 عدد جعبه مقاومت تکی