آزمایش ضریب گذردهی خلاء وثابت دی الکتریک

هدف آزمایش

محاسبه ضریب دی الكتریك در خلاء

 
وسایل آزمایش 

خازن با صفحات تخت،بردRLC و4عدد سیم رابط موزی،(بدون اسیلوسکوپ و فانکشن ژنراتور)