قوانین كیرشهف(به هم بستن مقاومتها)

هدف آزمایش

1.بررسی قوانین كیر شهف (قانون حلقه و قانون گره)
2.محاسبه جریانهای مجهول مدار با استفاده از قوانین حلقه وگره

 
وسایل آزمایش 

مولتی متر دیجیتال، منبع تغذیه1/5-3ولت،6عدد سیم رابط،6 عدد جعبه مقاومت تکی،ولتمتر رومیزی