آزمایش اندازه گیری مقاومت درونی باطری

هدف آزمایش

1. اندازه گیری مقاومت درونی باطری

 
وسایل آزمایش 

مولتی متر دیجیتال، منبع تغذیه5/1-3ولت،جعبه مقاومت متغییر ، 4عدد سیم رابط