آزمایش مدارهای تخلیه جریانهای متناوب

هدف آزمایش

نمایش نمودارهای شارژ و دشارژ خازن و خود القا بر روی اسیلوسکوپ

 
وسایل آزمایش 

بردهایR-C، R-L، R-L-C تخلیه و4عدد سیم رابط موزی(بدون اسیلوسکوپ و فانکشن ژنراتور)