آزمایش خازنهای سری و موازی

هدف آزمایش

1. مطالعه سری وموازی بستن خازنها
2.محاسبه ظرفیت معادل خازنهای سری وموازی

 
وسایل آزمایش 

مولتی متر دیجیتال، منبع تغذیه 0-30ولت مستقیم ،6عدد سیم رابط،6 عدد جعبه خازن تکی،کرنومتر دیجیتال،2عدد جعبه مقاومت تکی، جعبه کلید دوپل