آزمایش اندازه گیری ضریب دمایی مقاومت ویژه

هدف آزمایش

1. بررسی تغییرات مقاومت بر حسب تغییرات درجه حرارت برای هادیها و نیمه هادیها
2. اندازه گیری ضریب دمایی مقاومت ویژه

 
وسایل آزمایش 

دستگاه اندازه گیری ضریب دمایی مقاومت ویژه ،ترمومتر،2عددسیم رابط موزی،مولتی متر دیجیتال