آزمایش قانون اهم

هدف آزمایش

1.بررسی قانون اهم
2.محاسبة مقاومت مجهول از روی نمودار(V-I)

 
وسایل آزمایش 

رئوستا100اهمی 200وات ، مولتی متر دیجیتال، منبع تغذیه1/5-3ولت،4عدد سیم رابط،2 عدد جعبه مقاومت تکی