مجموعه آزمایش الکتریسیته ساکن

هدف آزمایش

1. نمایش نیروی دافعه و جاذبه بین دو بار الکتریکی
2. بررسی قانون کولن

 
وسایل آزمایش 

الکتروسکوپ، میله های شیشه ای و پلاکسی گلاس، واندو گراف با متعلقات