برد آموزشی آشنایی با قطعات الکترونیک

هدف آزمایش

1.آشنایی با انواع مقاومتهای الکترونیکی
2.آشنایی با انواح خازنهای الکترونیکی
3. نحوه مشخص كردن مقدار مقاومت الكتریكی مقاومتهای رنگی و خازن

 
وسایل آزمایش 

برد آموزشی انواع مقاومت سری12 تایی، برد آموزشی خازن سری12 تایی