آشنایی با اسیلوسکوپ

هدف آزمایش

آشنایی با طرز کار دستگاه اسیلوسکوپ

 
وسایل آزمایش 

دستگاه اسیلوسکوپ، دستگاه فانکشن ژنراتور