اندازه گیری مقاومت ویژه و بررسی رابطه

هدف آزمایش

تحقیق تجربی رابطه

 
وسایل آزمایش 

پل تاربا ورنیه، برد مقاومت سیمی با طول ثابت و قطرثابت، 2عدد جعبه مقاومت معلوم ، مجموعه سیم رابط دوسر فیش رابط دار ،گالوانومتر رومیزی