آزمایش پل خازنی (پل وین)

هدف آزمایش

1.محاسبه ظرفیت یك خازن غیر الكترولیتی مجهول
2.تعیین ظرفیت خازن با استفاده از پل خازنی

 
وسایل آزمایش 

برد پل وتستون خازنی، 2عدد خازن جعبه ای معلوم، 2عدد خازن جعبه ای مجهول،2عدد مقاومت جعبه ای معلوم ، جعبه مقاومت سلکتوری 9999 اهمی، منبع تغذیه متناوب متغییر، مجموعه سیم رابط8عدد30 سانتی و4عدد60سانتی دو سر فیش رابط دار، مولتی متر دیجیتال